Home » Pubblicazioni » Pubblicazioni del 2018

Pubblicazioni del 2018

Le pubblicazioni dei soci AISTUGIA edite nel 2018

Capponcelli Luca, a cura di, "Nihon kindai shi no hatten katei no kenkyū. Yosano Akiko, Ishikawa Takuboku, Hagiwara Sakutarō o chūshin ni", 
Kanrin shobō, Tokyo, 2018, ISBN 978-4-87737-424-2

Furukawa Hideo, Tokyo Soundtrack, traduzione di Gianluca Coci, Sellerio, Palermo 2018

Natsume Sōseki, Fino a dopo l'equinozio, traduzione Andrea Maurizi, Neri Pozza, Vicenza, 2018

Natsuo Kirino, IN,  traduzione di Gianluca Coci, Neri Pozza, Vicenza 2018